Choď na obsah Choď na menu
 


Regenerácia farebných rázov baranovitých králikov.
 

 

Regenerácia MaB čin x Čm   pozri  www.kraliky.snadno.eu  - regenerácia

 

Korytnačí - ZB kor - izabella.

genotyp: AA bb CC dd gg 

   Náš vzorník uvádza tento farebný ráz u plemien český strakáč a holandský. U nás králiky v tomto farebnom ráze sa nechovajú resp. neboli našimi chovateľmi vystavované.
   Ide o sfarbenie, ktoré genetický možno nazvať modrým madagaskarovým. V zahraničných vzorníkoch je tento farebný ráz výstižne pomenovaný „izabella“. Je to veľmi atraktívny farebný ráz, najviac obľúbený u zdrobnených králikoch.
   Pri tomto farebnom ráze je ešte potrebné si objasniť čo je madagaskarové a čo durínske zafarbenie. Ing. Fingerland ho popisuje nasledovne; trocha komplikovanejšie zafarbenie je madagaskarové. Z genetického hľadiska ide vlastne o sfarbenie celožlté, ale tento názov sa nepoužíva. Predstaviteľom tohto sfarbenia je králik durínsky, ktorý sa však vyznačuje podľa štandardu tým, že na madagaskarovej farbe má ešte tzv. kamzíčie znaky.  Tie sú v zásade podobné znakom kuním, len s tým rozdielom, že miesto tmavého chrbtového pásu majú kamzíčie znaky tmavé bočné pruhy. To je veľmi dôležité v súvislosti s ďalším výkladom. Genotyp madagaskarového sfarbenia je AA bb CC DD gg . Pripusťme zatiaľ, že kamzíčie znaky sú vyvolané sériou modifikačných alel. Máme však stále na mysli alely bo bo, u ktorých Nachtsheim predpokladal, že sa uplatňujú u tých durínskych králikoch, ktoré sa narodia veľmi svetlí a kamzíčie znaky sú i nich takmer nepozorovateľné. Tým však nechcem tvrdiť, že oni tzv. slámovo svetlí durínsky majú v genotypu alely    bo bo . Nepredstavujú totiž štandardnú madagaskarovú farbu, tak ako popisujú vzorníky viacerých európskych krajín. Avšak v spojení bo bo s prípadnými modifikačnými alelami by tomu tak mohlo byť.
   Interakcia alel bb s niektorými inými alelami je veľmi zaujímavá. Napríklad nemecký vzorník neuvádza vo svojich štandardoch sfarbenie madagaskarové u žiadneho plemena. Tento farebný ráz nahradzuje výrazom »durínsky« a to u všetkých plemenách, ktoré v iných krajinách hovoria o madagaskaroch, ale v určitých prípadoch aj o sfarbení durínskom (SR,ČR, kde vzorník k tomu už prihliada).
 
Príklad vyšľachtenia králika »baranovitého korytnačieho - izabella « zafarbenia.
 
   Nakoľko v našich chovoch sa uvedený farebný ráz nevyskytuje použijeme k dosiahnutiu dve plemená a to: ZBm - baran modrý a ZBmad - baran madagaskarový (inak platné u všetkých hmotnostných kategóriách baranov).
 
Generácia P :            
ZB modrý
ZB madagaskarový (durínsky)
AA BB CC dd gg 
AA bb CC DD gg
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA Bb CC Dd gg
dihybrid, zafarbenie ako baran čierny
 
Pre vznik generácie F2 použijeme »klasickú« metódu.
Budeme páriť jedincov generácie F1 x F1 o genotype teda rozdielnych alel »Bb Dd«, čiže dihybridy brata so sestrou, vyberáme jedince v požadovanej hmotnosti, tvaru, typu, kvalitnej srsti a kresby.
 
 
 
 
Generácia F2 (o fenotype ZBč )
 
F1 : AA Bb CC Dd gg      x    F1 : AA Bb CC Dd gg   
 

Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :

fenotyp - vonkajšie zafarbenie

homozygot
ZBč
AA BB CC Dd gg
monohybrid
ako ZBč
AA BB CC dd gg
homozygot
ZBm
AA Bb CC DD gg
monohybrid
ako ZBč
AA Bb CC Dd gg
dihybrid
ako ZBč
AA Bb CC dd gg
monohybrid
ako ZBm
AA bb CC DD gg
homozygot
ZBmad
AA bb CC Dd gg
monohybrid
ako ZBmad
AA bb CC dd gg
homozygot
baran korytnačí; izabella
 
   Pravdepodobnosť výskytu korytnačieho sfarbenia v prvom vrhu generácie F2 je veľmi malá; je to jedna šesťnástina, t.j. 6,25 %. Preto je vhodné aby na tom pracovalo viac chovateľov alebo mať viac rodičovských párov. U všetkých vyššie uvedených sfarbení - fenotypu generácie F2 s výnimkou hľadaného korytnačieho-izabella sú od seba nerozoznateľní homozygoty, monohybridy a prípadne i dihybridy. Bez dlhých a neopakovateľných skúšok zisťovania čistokrvnosti sú preto v ďalšej chovateľskej práci nepoužiteľné.
 
modrý x madagaskarový
 
       BD                         
         Bd
       bD
     bd 
        BD
 BBDD
   čierny             
   BBDd
   čierny
   BbDD
   čierny
    BbDd
   čierny
        Bd
   BBDd 
   čierny
    BBdd
   modrý
    BbDd
   čierny
   Bbdd
    modrý
       bD
   BbDD   
   čierny
    BbDd
   čierny
    bbDD
    mad
    bbDd
    mad
        bd
    BbDd   
    čierny
    Bbdd
   modrý
    bbDd
    mad  
    bbdd
   izabella
 štepiteľný pomer : fenotypovo 9 č : 3 m : 3 mad : 1 kor

 
ZB japonský - ZB j.
 
Tu je najvhodnejšia možnosť krížiť ZB j s králikmi ZB č alebo ZB mad (durínske).
 
P: ZB č x ZB j
 
ZB čierny
ZB japonský
AA BB CC DD gg
AA bj bj CC DD gg
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA B bj CC DD gg
monohybrid, zafarbenie ako čierny
 
 Pokiaľ by sa v tejto generácii F1 objavili aj divoko zafarbené králiky, bolo by to dôkazom, že ZB j z generácie P mal genotyp AA bj bj CC DD GG   alebo AA bj bj CC DD Gg , čo sa u japonských králikov stáva veľmi často a je to aj u  japonských. Táto divokosť sa prejavuje bielymi alebo takmer bielymi škvrnami na miestach divokých znakov (očné krúžky, spodok chvosta alebo spodku brucha). Túto skutočnosť či chceme alebo nie musíme čiastočne tolerovať, lebo ináč nie veľké stavy japonských králikov by sme museli likvidovať. Týka sa aj u králikov baranovitých, holandských alebo rexov. Dôsledným výberom králikov v nižšie uvedených postupoch a trochou  trpezlivosti je možné dosiahnuť u japoncov  alelický pár gg.
 
Ďalej môžeme postupovať dvoma spôsobmi.
 
1/ Párime súrodencov generácie F1
Generácia F2
 
párime F1 1,0: AA B bj CC DD gg     x    F1 0,1: AA B bj CC DD gg
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA BB CC DD gg
homozygot
čierny
AA B bj DD gg
monohybrid
ako čierny
AA bj bj CCDD gg
homozygot
japonský
Z tohto vrhu všetky králiky čierne už nezaradovať do ďalších chovov lebo napr. pri ďalších kríženiach s čiernymi sa nám v budúcnosti budú ojedinele vyhadzovať aj japonské.
 
2/ Alebo spätným krížením jedincov F1 jedným z rodičov; v tomto prípade japoncom. Potomstvo je buď čierne alebo japonské čistokrvné (homozygoty), ktoré vylepšujeme. I v tomto prípade všetky čierne vyraďujeme.
   Tento postup nám poskytne viac japonských mláďat vo vrhu teoretický polovicu oproti postupu 1, kde teoretický japoncov je vo vrhu len štvrtina.


   Regenerácias králikmi baranmi madagaskarovými (durínskymi) prebieha podobne.
 
ZB madagaskarový (durínsky)
ZB japonský
AA bb CC DD gg
AA bj bj CC DD gg
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA b bj CC DD gg
monohybrid, zafarbenie ako japonský, avšak je
potrebné ich rozlišovať od čistokrvných japoncov bj bj
 
Ďalej môžeme postupovať dvoma spôsobmi.
 
1/ Párime súrodencov generácie F1
Generácia F2
 
párime F1 1,0: AA b bj CC DD gg     x    F1 0,1: AA b bj CC DD gg
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA bb CC DD gg
homozygot
 madagaskarový (durínsky)
AA b bj DD gg
monohybrid
ako japonský
AA bj bj CCDD gg
homozygot
japonský
 
Pokiaľ sú madagaskarový - durínsky jedinci dobre vykreslený, môžu sa bez obavy použiť do chovu králikov madagaskarových lebo sú určite homozygotné - čistokrvné.
 U japoncov sú však mľádatá homozygoti bj bj a monohybridy b bj  vonkajším vzhľadom nerozlíšiteľný; ak sme zvedavý alebo si chceme byť istý, pre zistenie čistokrvnosti je potrebné previesť skúšku:
a/ japonský s kreslené králiky z generácie F1 (b bj - bj bj ) s párime s králikom madagaskarovým. Ak budú vo vrhu len len japonské, tak testujúci králik s japonskou kresbou z generácie F1 bol čistokrvný japonec (bj bj) a predstavuje hľadaného králika z regenerácie.
b/ pokiaľ však vo vrhu budú králiky aj madagaskarové a japonce alebo len madagaskarové; jedinec z generácie F1 bol kríženec o genotype b b(takýto jedinec ide znova na pekáč).
c/ ak by sa však v tejto generácii F2 objavili mláďatá divoko žltého zafarbenia, bolo by to dôkazom, že jeden z rodičovskej generácie P holandský japonský niesol v genotype divoké zafarbenie o genotype GG alebo Gg.
2/ Alebo spätným krížením jedincov F1 jedným z rodičov; v tomto prípade japoncom.
 
králik z generácie F1 
Ho japonský
AA b bj CC DD gg
AA bj bj CC DD gg
xxx
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA b bj DD gg
monohybrid
ako japonský
AA bj bj CCDD gg
homozygot
japonský
K otestovaniu čistokrvnosti použijeme predchádzajúci postup.
   Za zmienku stojí i publikovanie ing. J. Fingerlanda o čistokrvnosti japonských králikov králikom český luštič, v iných štátoch nazývaný separátor. ( KG,str.44)
   Máme zistiť čistokrvnosť - homozygotnosť klasického japonského králika na zistenie alel »GG«, »gg«, za pomoci už českého luštiča, ktorý má genotyp »AA bb cc dd gg«.
.»«.
český luštič
 japonský
AA bb cc dd gg
AA bj bj CC DD gg
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA bj b Cc Dd gg
požadovaný genotyp japonského králika
AA bj b Cc Dd Gg
testovaný králik mal v genotype »GG«, teda králik je sfarbený, ako japonec ale s divokými znakmi.
 


Marburský (veveričí).
 
   Regenerácia marburského je najvhodnejšia za pomoci králikov havanovitého alebo modrého sfarbenia.
   Králika marburského vyšľachtíme aj použitím modrého x havanovitého bez použitia králika marburského v generácii P.
 
Regenerácia pomocou havana.
 
P: Marburský x Havana
 
 marburský
 havanovitý
AA BB cc dd gg
AA BB cc DD gg
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA BB cc Dd gg
monohybrid, zafarbenie ako havana;
nepoužívať do chovu čistokrvných havanovitých !
 
 
1/ Párime súrodencov generácie F1
Generácia F2
 
párime F1 1,0: AA BB cc Dd gg     x    F1 0,1: AA BB cc Dd gg    
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA BB cc DD gg
homozygot
hav
AA BB cc Dd gg
monohybrid
ako hav
AA BB cc dd gg
homozygot
hľadaný marburský
 
2/ Alebo spätným krížením jedincov F1 jedným z rodičov; v tomto prípade marburským.
 
 
Regenerácia pomocou modrý.
 
P:   marburský x   modrý
 
Ho marburský
Ho modrý
AA BB cc dd gg
AA BB CC dd gg
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA BB Cc dd gg
monohybrid, zafarbenie ako modrý;
nepoužívať do chovu čistokrvných modrých !
 
 
 
 
1/ Párime súrodencov generácie F1
 
Vytvorenie generácia F2
 
párime F1 1,0: AA BB Cc dd gg     x    F1 0,1: AA BB Cc dd gg   
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA BB CCdd gg
homozygot
modrý
AA BB Cc dd gg
monohybrid
ako modrý
AA BB cc dd gg
homozygot
hľadaný marburský
 
2/ Alebo spätným krížením jedincov F1 jedným z rodičov; v tomto prípade marburským.
 
 
 
Regenerácia pomocou modrý x   havanovitý.
 
 
P:   havanovitý x   modrý
 
Ho havanovitý
Ho modrý
AA BB cc DD gg
AA BB CC dd gg
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA BB Cc Dd gg
dyhybrid, zafarbenie ako čierny;
 
 
1/ Párime súrodencov generácie F1
 
Vytvorenie generácia F2
 
párime F1 1,0: AA BB Cc Dd gg    x    F1 0,1: AA BB Cc Dd gg
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA BB CCDD gg
homozygot
čierny
AA BB ccDD gg
homozygot
ako hav
AA BB cc dd gg
homozygot
hľadaný marburský, pravdepodobný výskyt
je jedna šestnástina, tj. 6,25 %
AA BB CC dd gg
homozygot
ako modrý
AA BB Cc DD gg
monohybrid
ako čierny
AA BB Cc Dd gg
dihybrid
ako čierny
AA BB CC Dd gg
monohybrid
ako čierny
AA BB cc   Dd gg
monohybrid
ako havana
AA BB Cc dd   gg
monohybrid
ako modrý
 
  
Príklad regenerácie divokého a železitého rázu králikov.
 
   Podľa registračného poriadku je prípustné spájať divoký a železitý farebný ráz u všetkých plemien králikov, teda aj u baranovitých, bez žiadosti o výskumný alebo regeneračný chov.
 
 a/ Kríženie divokých  železitých ( AA BB CC DD GG ss x AA Be B CC DD GG ss nám dáva v potomstve železité monohybridy  a divoko zafarbené homozygoty , teda presne také mláďatá ako sú rodičia.
  
 
P:   divoký x   železitý
 
 divoký 
 železitý
AA BB CC DD GG  
AA Be B CC DD GG  
 
 
Generácia F1 :
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA Be B CC DD GG  
monohybrid
železitý
AA BB CC DD GG  
homozygot
divoký
 
b/ pri párení  železitý  x  železitý (AA Be B CC DD GG ss   x AA Be B CC DD GG ss ) jemožné v potomstve očakávať železité monohybridy  (AA Be B CC DD GG ss ), divoko zafarbené homozygoty (AA BB CC DD GG ss ) a čierne, v tomto prípade železito čierne homozygoty  (AA Be Be CC DD GG ss).
 
P:   železitý x   železitý
 
 železitý 
železitý
AA Be B CC DD GG  
AA Be B CC DD GG  
 
Generácia F1 :
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA Be B CC DD GG  
monohybrid
 železitý
AA BB CC DD GG  
homozygot
 divoký
AA Be Be CC DD GG
homozygot
 železito čierny
 
   Divoko sfarbený a železitý sú určení k ďalšiemu chovu.
c/ Železito čierne jedince v tejto regeneračnej práci vyraďovať z ďalších chovov. Títo jedinci by produkovali čierne potomstvo len v tom prípade, keby boli v spojení s jedincami rovnakého genotypu (AA Be Be CC DD GG ).
d/ Pri párení železito čierneho (AA Be Be CC DD GG) s čiernym »bežného« genotypu (AA BB CC DD gg ), síce vznikne potomstvo železité, avšak dyhybridné o genotype AA Be B CC DD GG. Podobný prípad, ako u celofarebných králikov aljašky (AA BB CC DD gg) a čierneho belgického obra, narodeného zo železitých rodičov. Doporučuje sa preto pre vznik železitého rázu použiť partnera vždy divoko sfarbeného jedinca; preto regenerácia divokého a železitého rázu by sa mohla realizovať i za podpory napr. čiernych.
 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

čiernopesíkatý

(ggg, 5. 9. 2009 18:49)

Aky je postup pri čiernopesíkatom králikovi.

Re: čiernopesíkatý

(Adam, 18. 4. 2014 20:47)

Jednoduchý - pomoc kolegům z ČR. Už tu jsou ;) Kdyby ste měli žluté/ červené/ oranžové malé berany tak prosím o kontakt na chovatele.

MaB či

(Kamil-KE, 14. 12. 2009 9:15)

Ako postupovať pre vylepšenie činčilového sfarbenia?
Je možné krížiť MaB a Čm?
Ďakujem.

reg

(kamil, 6. 12. 2009 10:02)

Koľko je medzi chovateľmi regeneračných chovov?